30 เมษายน 2551 :: เปิดตัวเว๊ปไซต์ : Thai Biz Information Center in Vietnam :::ศูนย์ข้อมูล ธุรกิจ การค้า ความสัมพันธ์ ระหว่างไทยและเวียดนาม
การค้า
ประเทศคู่ค้าสำคัญของเวียดนาม

ประเทศคู่ค้าที่สำคัญ ได้แก่ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น (อยู่ในอัตราส่วนสูงพอๆ กันคือประมาณ 12.7%) ไต้หวัน 11% เกาหลีใต้ 11% จีน 10% ส่วนไทยประมาณ 5% สิ่งที่น่าสนใจอยู่ที่ว่า สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีการส่งสินค้าเข้าไปขายยังเวียดนามสูงที่สุด ตลาดส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐ จีน สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย สิงคโปร์ ไต้หวัน (เวียดนามได้สิทธิประโยชน์ GSP เพราะถือว่าเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา)


มูลค่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามสูงมากขึ้นทุกๆ ปี เฉลี่ยปีละ 6-7% แม้ ว่าจะอยู่ในช่วงเศรษฐกิจวิกฤติก็ตาม ส่วนภาคเกษตรกรรมเติบโตเฉลี่ยปีละ 24% ภาคอุตสาห- กรรม และภาคบริการ เติบโตเฉลี่ยปีละ 30% ภาคแรงงาน มีประชากรทำงานประมาณ 38 ล้านคน และมีภาวะการว่างงานอยู่ในอัตรา 15% เมื่อเทียบกับประเทศไทยว่างงานเพียง 2%

กระทรวงการค้าของเวียดนามเปิดเผยว่า การส่งออกรองเท้าของเวียดนามในไตรมาสแรกของปี 2549 มีมูลค่าสูงถึง 816 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 23% เทียบกับไตรมาสแรกปี 2548 เนื่องจากการส่งออกไปยังตลาดอื่น โดยเฉพาะสหรัฐฯ และแคนาดา นอกเหนือจากตลาดหลักอย่าง EU ขยายตัวสูง ทั้งนี้ ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2549 เวียดนามส่งออกรองเท้าไปสหรัฐฯ เป็นมูลค่า 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจาก 1.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงเดียวกันของปี 2548 ขณะที่การส่งออกไปแคนาดามีมูลค่า 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจาก 2 แสนดอลลาร์สหรัฐ (ผู้จัดการ, 5 เม.ย. 2549)


ประักาศ

 คู่แข่งในตลาดเวียดนามจะเพิ่มขึ้น โดยประเทศสมาชิก  WTO อีก 150 ประเทศก็มีสิทธิในการส่งสินค้านำเข้าเวียดนามโดยได้รับการลดหย่อนภาษีเช่นกัน โดยเฉพาะ จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน และเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นประเทศที่เวียดนามนำเข้าเป็นอันดับต้น  

อ่านต่อ


 WTO ไม่สนับสนุนหลักการการให้ใช้ส่วนประกอบที่ผลิตภายในประเทศ (local content) และกำหนดให้ประเทศสมาชิกทะยอยปรับลด/ยกเลิกการให้เงินสนับสนุน (subsidization)

อ่านต่อ


ประเด็นที่น่าสนใจ

 นอกจากสินค้าประเภทเสื้อผ้า รองเท้าแล้ว ยังมีสินค้าอื่นๆ อีกที่เวียดนามมีแนวโน้ม และศักยภาพในการผลิตได้ดีคือ อาหารทะเล อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมอาหาร การเกษตร

อ่านต่อ


 มูลค่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามสูงมากขึ้นทุกๆ ปี เฉลี่ยปีละ 6-7% แม้ ว่าจะอยู่ในช่วงเศรษฐกิจวิกฤติก็ตาม ส่วนภาคเกษตรกรรมเติบโตเฉลี่ยปีละ 24% ภาคอุตสาห- กรรม และภาคบริการ เติบโตเฉลี่ยปีละ 30% ภาคแรงงาน มีประชากรทำงานประมาณ 38 ล้านคน และมีภาวะการว่างงานอยู่ในอัตรา 15% เมื่อเทียบกับประเทศไทยว่างงานเพียง 2%

อ่านต่อ

© Copyright Thailand Business Information Center in Vietnam. All rights reserved.